Cupcakes

Individual $2.00

Dozen $24.00

Two Dozen Mini $24.00

Cake Pops

Individual $2.25

Dozen $27.00

Bride $2.50

Groom $2.50

Cakes

6 Inch $25.00

8 Inch $40.00

10 Inch $50.00

12 Inch $60.00

14 Inch $70.00

16 Inch $85.00

9x13 $60.00

11x15 $80.00

FallFlowers.jpg
Cupcakes4.jpg